jianqiao_top1
indeks
Locationerleşýän ýerimiz
4-nji Çuangjia ýoly, Jianshazhou, Baýun etraby, Guanç Guangzhouou CIty 510168, Hytaý

BIS synp otagynyň akademiki berkliginden daşgary okuwçylaryň bilim almagyny höweslendirýär we ösdürýär.Okuwçylar okuw ýylynyň dowamynda ýerli we beýleki ýerlerde sport çärelerine, STEAM esasly çärelere, çeper çykyşlara we akademiki giňeldiş okuwlaryna doly gatnaşmaga mümkinçilik alýarlar.

Skripka

Skripka, ýaý we tutýan duruşlaryny öwreniň.

Skripka çalmagyň duruşyny we möhüm ses bilimini öwreniň, her setire düşüniň we setir amallaryna başlaň.

ASP

Skripka goramak we tehniki hyzmat etmek, her bölegiň gurluşy we materiallary we ses öndürmek ýörelgesi barada has giňişleýin öwreniň.

Playing Esasy oýnamak endiklerini öwreniň we barmak we el şekillerini düzediň.

Staff Işgärleri okaň, ritmini, urmagyny we açaryny biliň we aýdym-saz barada deslapky bilimlere eýe boluň.

Simple simpleönekeý bellik etmek, meýdançany tanamak we oýnamak ukybyny ösdüriň we aýdym-sazyň taryhyny hasam öwreniň.

Ukulele

Ukulele (size-ka-lay-lee diýilýär), uke hem diýilýär, gitara gaty meňzeş, ýöne has kiçi we has az setirli akustiki simli gural.Aýdym-sazyň her görnüşi bilen diýen ýaly jübütleşýän bagtly saz guraly.Bu okuw okuwçylara C düwmesini, F düwmelerini öwrenmäge, birinji-dördünji synp repertuarlaryny oýnamaga we aýdym aýtmaga, ýerine ýetirmäge, esasy duruşlary öwrenmäge we repertuaryň ýerine ýetirişini özbaşdak tamamlamaga mümkinçilik berýär.

AI

Küýzegärçilik

Küýzegärçilik

Başlangyç: Bu etapda Çagalaryň hyýaly ösýär, ýöne el güýjüniň gowşaklygy sebäpli sahnada ulanylýan endikler el çümmük we palçykdan ýasalýar.Çagalar palçykdan lezzet alyp, synpda hezil edip bilerler.

Ösen:Bu etapda, başlangyçdan has ösen.Bu okuwda çagalaryň dünýä ölçegli arhitekturasy, global gurme we käbir hytaý bezegi we ş.m. ýaly üç ölçegli zatlar gurmak ukybyny ösdürmäge gönükdirilendir. Synpda çagalara gülkünç, minnetdar we açyk atmosfera döredýäris we olara gatnaşýarys. sungatyň hezilini öwreniň we lezzet alyň.

Swimüzmek

Çagalaryň suw howpsuzlygy habardarlygyny güýçlendirmek bilen bir hatarda, okuwçylara ýüzmek boýunça esasy endikleri öwreder, okuwçylaryň ýüzmek ukybyny ýokarlandyrar we tehniki hereketleri güýçlendirer.Çagalar ýüzmek görnüşleriniň hemmesinde standart derejä ýeter ýaly çagalar üçin maksatly okuw geçireris.

Swimüzmek2
Swimüzmek

Çyzgy

“Cross-Fit Kids” çagalar üçin iň amatly fitnes programmasy bolup, ýokary intensiwlikde ýerine ýetirilen dürli funksional hereketler arkaly 10 umumy fiziki başarnyklara ýüzlenýär.

● Biziň pelsepämiz - gyzykly we fitnesi birleşdirmek.

Kid Çagalarymyzyň türgenleşigi, çagalar üçin sagdyn durmuş endiklerini öwrenmek we öwrenmek üçin gyzykly we gyzykly usul.

● Biziň tälimçilerimiz, ähli ukyplar we tejribe derejeleri üçin üstünlik gazanmagy kepillendirýän howpsuz we gyzykly gurşaw üpjün edýär.

LEGO

Derňew, gözleg we durmuşda giňden ýaýran dürli mehanizmleri gurmak bilen, çagalaryň el-ele ukybyny, konsentrasiýasyny, giňişlik gurluşy ukybyny, emosional aňlatma ukybyny we logiki pikirleniş ukybyny ösdüriň.

Çyzgy
LEGO

AI

Bir çipli robotyň üsti bilen, elektron zynjyrlaryň, CPU, DC hereketlendirijileriniň, infragyzyl datçikleriň we ş.m. ulanylmagyny öwreniň we robotlaryň hereketi we işleýşi barada deslapky düşünje alyň.Bir çipli robotyň hereket ýagdaýyna gözegçilik etmek, okuwçylaryň meseleleri programmirleme görnüşinde çözmekde pikirlerini ýokarlandyrmak üçin grafiki programmirleme arkaly.