jianqiao_top1
indeks
Locationerleşýän ýerimiz
4-nji Çuangjia ýoly, Jianshazhou, Baýun etraby, Guanç Guangzhouou CIty 510168, Hytaý
 • BIS mugt synp tejribesini kitap ediň!

  BIS mugt synp tejribesini kitap ediň!

  BIS çagaňyzy mugt synag synpy arkaly hakyky Kembrij halkara mekdebimiziň özüne çekijiligini başdan geçirmäge çagyrýar.Goý, öwrenmegiň şatlygyna çümsünler we bilimiň täsinliklerini öwrensinler....
  Koprak oka
 • BIS CNY ajaýyp gaýtalama

  BIS CNY ajaýyp gaýtalama

  Bu gün, BIS-de, Bahar baýramynyň arakesmesinden soňky gününi bellän ajaýyp Hytaý Täze ýyl baýramçylygy bilen uniwersitet şäherçesiniň durmuşyny bezedik....
  Koprak oka
 • Arslan tansy BIS okuwçylaryny uniwersitet şäherçesine gaýdyp alýar

  Arslan tansy BIS okuwçylaryny uniwersitet şäherçesine gaýdyp alýar

  2024-nji ýylyň 19-njy fewralynda BIS okuwçylaryny we işgärlerini Bahar baýramy arakesmesinden soň mekdebiň ilkinji güni üçin garşy aldy.Uniwersitet şäherçesi baýramçylyk we şatlyk atmosferasy bilen doldy.Ightagty we ir, direktor Mark, COO San we ähli mugallymlar ýygnandylar ...
  Koprak oka
 • BIS CNY baýramçylygy üçin bize goşulyň

  BIS CNY baýramçylygy üçin bize goşulyň

  Gadyrly BIS ene-atalar, Aagondarhanyň ajaýyp ýylyna ýakynlaşanymyzda, sizi 2-nji fewralda Aý Täze ýyl baýramçylygyna, irden 9: 00-dan 11: 00-a çenli, mekdebiň ikinji gatynda MPR-de çagyrýarys.Boljakdygyny wada berýär ...
  Koprak oka
 • Täzelik habarlary |Akylly oýna, has akylly öwren!

  Täzelik habarlary |Akylly oýna, has akylly öwren!

  Rahma AI-Lamki EYFS Gomerom mugallymyndan Kömekçiler dünýäsini öwrenýän: B kabul edişinde mehanika, ýangyn söndürijiler we beýlekiler Bu hepde B kabul edişligi p hakda ähli zady öwrenmek üçin syýahatymyzy dowam etdirdi ...
  Koprak oka
 • Täze habarlar |Akyllary ösdüriň, geljegi şekillendiriň!

  Täze habarlar |Akyllary ösdüriň, geljegi şekillendiriň!

  Liliia Sagidowa EYFS Gomeroom mugallymynyň daýhan hojalygynyň güýmenjesini öwrenýär: Çagalar bagynda haýwanlar bilen öwrenişmek üçin syýahat Soňky iki hepdäniň dowamynda çagalar bagynda ferma haýwanlary hakda bir partlama boldy.Çagalar ...
  Koprak oka
 • BIS gyş konserti - çykyşlar, baýraklar we hemmeler üçin gyzykly!

  BIS gyş konserti - çykyşlar, baýraklar we hemmeler üçin gyzykly!

  Gadyrly ene-atalar, Täze ýyl baýramçylygy bilen, BIS sizi we çagalaryňyzy täsin we ýürekgysgynç waka - Gyş konserti, Ro Christmasdestwo baýramçylygy üçin bize gatnaşmaga çagyrýar!Sizi bu baýramçylyk möwsümine gatnaşmaga we ýatdan çykmajak ýatlama döretmäge çagyrýarys ...
  Koprak oka
 • BIS maşgala gyzykly güni: şatlyk we goşant güni

  BIS maşgala gyzykly güni: şatlyk we goşant güni

  BIS maşgala gyzykly güni: Şatlyk we goşant güni 18-nji noýabrda BIS maşgala güýmenje güni, "Mätäç çagalar" gününe gabat gelýän gyzykly, medeniýet we haýyr-sahawat birleşdi.30 ýurtdan 600-den gowrak gatnaşyjy stend oýunlary, halkara ...
  Koprak oka
 • BIS gyş lagerine taýyn boluň!

  BIS gyş lagerine taýyn boluň!

  Gadyrly ene-atalar, Gyş ýakynlaşdygyça, çagalaryňyzy seresaplylyk bilen meýilleşdirilen BIS gyş lagerine gatnaşmaga çagyrýarys, bu ýerde tolgunma we gyzykly ajaýyp dynç alyş tejribesini dörederis!...
  Koprak oka
 • Täzelik habarlary |Sport höwesi we akademiki gözleg

  Täzelik habarlary |Sport höwesi we akademiki gözleg

  Lukas futbol tälimçisinden hereket edýän ýolbarslar Geçen hepde mekdebimizde BIS taryhynda ilkinji dostluk üçburç futbol ýaryşy geçirildi.Ionsolbarslarymyz fransuz GZ mekdebi we YWIES Internat ...
  Koprak oka
 • 2023 BIS kabul ediş gollanmasy

  2023 BIS kabul ediş gollanmasy

  BIS hakda Kanadanyň halkara bilim guramasynyň agza mekdepleriniň biri hökmünde BIS okuwçylaryň gazananlaryna uly ähmiýet berýär we Kembrijiň halkara okuw meýilnamasyny hödürleýär.BIS işe alýar ...
  Koprak oka
 • Täzelik habarlary |Geljekdäki döredijiligi we çeperçiligi terbiýelemek

  Täzelik habarlary |Geljekdäki döredijiligi we çeperçiligi terbiýelemek

  BIS Kampus habar býulleteniniň şu hepdelik neşiri mugallymlarymyzdan özüne çekiji düşünjeleri getirýär: EYFS kabul ediş B synpyndan Rahma, başlangyç mekdebiň 4-nji ýyllaryndan aseasen, STEAM mugallymymyz Dikson we höwesjeň sungat mugallymy Nensi.BIS şäherçesinde bizde ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4