jianqiao_top1
indeks
Locationerleşýän ýerimiz
4-nji Çuangjia ýoly, Jianshazhou, Baýun etraby, Guanç Guangzhouou CIty 510168, Hytaý

Kursyň jikme-jigi

Kurs bellikleri

Kembrij halkara AS & A derejesi (12-13-nji ýyl, 16-19 ýaş)

11-nji ýyldan soňky okuwçylar (ýagny 16-19 ýaş aralygyndakylar) Uniwersitet girişine taýýarlyk görmek üçin Advanced Goşmaça (AS) we Advanced Level (A Levels) synaglaryny öwrenip bilerler.Dersleriň saýlanmagy bolar we okuwçylaryň aýry-aýry programmalary okuwçylaryň, olaryň ene-atalarynyň we mugallymlar toparynyň şahsyýetiň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ara alnyp maslahatlaşylar.Kembrij geňeşiniň synaglary halkara derejesinde ykrar edildi we dünýädäki uniwersitetlere girmek üçin altyn standart hökmünde kabul edildi.

Cambridge International A Level kwalifikasiýasy Angliýanyň ähli uniwersitetleri we ABŞ-nyň 850-e golaý uniwersiteti tarapyndan kabul edilýär.ABŞ we Kanada ýaly ýerlerde seresaplylyk bilen saýlanan Kembrij International A Level derslerinde gowy bahalar bir ýyla çenli uniwersitet kursy karzyna sebäp bolup biler!

BIS AS & A derejeli okuw

● Hytaý, Taryh, Goşmaça Matematika, Geografiýa, Biologiýa: 1 mowzugy saýlaň

● Fizika, Iňlis (Dil / edebiýat), Biznes okuwlary: 1 mowzugy saýlaň

● Sungat, aýdym-saz, matematika (arassa / statistika): 1 mowzugy saýlaň

● PE, Himiýa, Kompýuter, Ylym: 1 mowzugy saýlaň

● SAT / IELTS taýýarlyk

Kembrij halkara AS & A derejeli okuw meýilnamasy21 (1)

Bahalandyryş opsiýalary

Kembrij halkara AS & A derejeli okuw meýilnamasy21 (2)

Kembrijiň halkara derejesi adatça iki ýyllyk, Kembrijiň halkara AS derejesi adatça bir ýyl.

Biziň okuwçymyz, Cambridge International AS & A Level kwalifikasiýalaryny almak üçin dürli bahalandyryş wariantlaryndan saýlap biler:

Only Diňe Kembrij halkara AS derejesini alyň.Okuw meýilnamasynyň mazmuny Kembrijiň halkara derejesiniň ýarysydyr.

A 'Sahnalaşdyrylan' baha beriş ýoluny alyň - bir synag tapgyrynda Kembrijiň halkara AS derejesini alyň we indiki tapgyrda Kembrijiň halkara derejesini tamamlaň.AS derejesi bellikleri 13 aýyň içinde iki gezek doly A derejesine geçirilip bilner.

The Kembrij halkara A derejesi kursunyň ähli kagyzlaryny şol bir synag sessiýasynda, adatça okuwyň ahyrynda alyň.

Cambridge International AS & A Level synag tapgyry ýylda iki gezek, iýun we noýabr aýlarynda geçirilýär.Netijeler awgust we ýanwar aýlarynda berilýär.


  • Öňki:
  • Indiki: