jianqiao_top1
indeks
Locationerleşýän ýerimiz
4-nji Çuangjia ýoly, Jianshazhou, Baýun etraby, Guanç Guangzhouou CIty 510168, Hytaý

Kursyň jikme-jigi

Kurs bellikleri

Kembrij başlangyç (1-6-njy ýyl, 5-11 ýaş)

Kembrij başlangyç okuwçylary gyzykly okuw syýahatyna başlaýar.5 ýaşdan 11 ýaşa çenli çagalar üçin, okuw döwrüniň başynda Kembrij ýolundan geçmezden ozal okuwçylar üçin berk binýady üpjün edýär.

Başlangyç okuw meýilnamasy

Kembrij başlangyç mekdebini hödürlemek bilen, BIS okuwçylara giň we deňagramly bilim berýär, okuwlarynda, işlerinde we durmuşynda gülläp ösmegine kömek edýär.Iňlis, matematika we ylym ýaly on dersi saýlamaly bolsa, okuwçylar döredijiligi, aňlatmany we abadançylygy dürli usullar bilen ösdürmek üçin köp mümkinçilik taparlar.

Okuw meýilnamasy çeýe, şonuň üçin BIS okuwçylaryň nädip we nämäni öwrenjekdigini düzýär.Dersler islendik kombinasiýada hödürlenip, okuwçylaryň mazmunyna, medeniýetine we mekdep etikasyna uýgunlaşdyrylyp bilner.

Kembrij halkara başlangyç okuw meýilnamasy 21 (1)

Matematika

● Ylym

● Global perspektiwalar

● Sungat we dizaýn

● Saz

● Bedenterbiýe (PE), şol sanda ýüzmek

● Şahsy, sosial, saglyk bilimi (PSHE)

● STEAM

● Hytaý

Baha bermek

Kembrij halkara başlangyç okuw meýilnamasy 21 (2)

Talybyň potensialyny we ösüşini takyk ölçemek okuwy üýtgedip biler we mugallymlara aýry-aýry okuwçylar, bilim zerurlyklary we mugallymlaryň mugallymçylyk tagallalaryny nirä gönükdirmelidigi barada habarly karar bermäge kömek edip biler.

BIS okuwçylaryň işine baha bermek we okuwçylara we ene-atalara ösüş barada hasabat bermek üçin Kembrij başlangyç synag gurluşyny ulanýar.Bahalarymyz çeýe, şonuň üçin olary okuwçylaryň isleglerine laýyk birleşdirýäris.

Talyplar näme öwrenerler?

Mysal üçin, Kembrij başlangyç iňlis dilimiz, okamak, ýazmak we gürleşmek üçin ömürboýy höwes döredýär.Talyplar dürli maksatlar we tomaşaçylar üçin iňlis dilini ösdürýärler.Bu ders iňlis dilini ilkinji dil hökmünde bilýän we islendik medeni manyda ulanylyp bilinjek talyplar üçin.

Talyplar dört ugurda başarnyklary we düşünişmegi ösdürýärler: okamak, ýazmak, gürlemek we diňlemek.Netijeli aragatnaşyk saklamagy we dürli maglumatlara, habar beriş serişdelerine we tekstlere nähili jogap bermelidigini öwrenerler:

1. gündelik ýagdaýlarda dört başarnygyň hemmesini netijeli ulanyp bilýän ynamdar aragatnaşykçy boluň
2. maglumat we lezzet almak üçin dürli döwürler we medeniýetlerdäki tekstler bilen bir hatarda özlerini okyjy hökmünde görüň
3. dürli ýazyjylar we maksatlar üçin ýazylan sözi aýdyň we döredijilikli ulanyp, özlerini ýazyjy hökmünde görüň.


  • Öňki:
  • Indiki: