jianqiao_top1
indeks
Locationerleşýän ýerimiz
4-nji Çuangjia ýoly, Jianshazhou, Baýun etraby, Guanç Guangzhouou CIty 510168, Hytaý
 • Täzelik habarlary |Üç hepde içinde: BIS-den tolgundyryjy hekaýalar

  Täzelik habarlary |Üç hepde içinde: BIS-den tolgundyryjy hekaýalar

  Täze okuw ýylyna üç hepde galanda, uniwersitet şäherçesi energiýa bilen joşýar.Geliň, mugallymlarymyzyň seslerine sazlaşalyň we soňky döwürde her synpda bolup geçen gyzykly pursatlary we öwreniş başdan geçirmelerini öwreneliň.Okuwçylarymyz bilen birlikde ösüş syýahaty hakykatdanam tolgundyryjy.Goý & # ...
  Koprak oka
 • BIS-de hepdelik innowasiýa habarlary |No. 29

  BIS-de hepdelik innowasiýa habarlary |No. 29

  Çagalar bagynyň maşgala atmosferasy Hormatly ene-atalar, Täze okuw ýyly başlandy, çagalar ilkinji gününi çagalar bagynda başlamak isleýärdiler.Birinji günde köp garyşyk duýgular, ene-atalar pikir edýärler, çagam gowy bolarmy?Bütin gün näme etjek ...
  Koprak oka
 • BIS-de hepdelik innowasiýa habarlary |No. 30

  BIS-de hepdelik innowasiýa habarlary |No. 30

  Gadyrly ene-atalar kimdigimizi öwrenmek, okuw möhletiniň başlananyna bir aý boldy.Synpda näderejede gowy öwrenýändikleri ýa-da hereket edýändikleri bilen gyzyklanyp bilersiňiz.Mugallymy Piter, käbir soraglaryňyza jogap bermek üçin şu ýere geldi.Ilkinji iki hepde biz ...
  Koprak oka
 • BIS-de hepdelik innowasiýa habarlary |No. 31

  BIS-de hepdelik innowasiýa habarlary |No. 31

  Oktýabr kabul ediş synpynda - blemgoşaryň reňkleri Oktýabr, kabul ediş synpy üçin gaty köp aý.Bu aýda talyplar reňk öwrenýärler.Esasy we ikinji reňkler näme?Täzelerini döretmek üçin reňkleri nädip garyşdyrmaly?Näme ...
  Koprak oka
 • BIS-de hepdelik innowasiýa habarlary |No. 32

  BIS-de hepdelik innowasiýa habarlary |No. 32

  Güýzden lezzet alyň: Halaýan güýz ýapraklarymyzy ýygnaň Bu iki hepdäniň dowamynda onlaýn onlaýn öwreniş wagtymyz boldy.Mekdebe gaýdyp bilmesek-de, çagalar bagyna çenli çagalar biziň bilen onlaýn iş etdiler.Sowatlylyk, Matematika ...
  Koprak oka
 • BIS-de hepdelik innowasiýa habarlary |No. 27

  BIS-de hepdelik innowasiýa habarlary |No. 27

  Suw güni 27-nji iýunda duşenbe güni BIS ilkinji suw gününi geçirdi.Talyplar we mugallymlar suw bilen gyzykly we gyzykly gün geçirdiler.Howa has yssylaşdy we sowamagyň, dostlaryňyz bilen hezil etmegiň we ...
  Koprak oka
 • BIS-de hepdelik innowasiýa habarlary |No. 26

  BIS-de hepdelik innowasiýa habarlary |No. 26

  Atalar güni gutly bolsun Bu ýekşenbe Atalar güni.BIS okuwçylary kakalary üçin dürli çäreler bilen Atalar gününi bellediler.Çagalar bagynyň okuwçylary kakalar üçin şahadatnama çekdiler.Kabul ediş okuwçylary kakalary alamatlandyrýan käbir baglanyşyklar etdiler.1-nji ýyl okuwçylary ýazdylar ...
  Koprak oka