jianqiao_top1
indeks
Locationerleşýän ýerimiz
4-nji Çuangjia ýoly, Jianshazhou, Baýun etraby, Guanç Guangzhouou CIty 510168, Hytaý

Kursyň jikme-jigi

Kurs bellikleri

Kembrij aşaky orta mekdebi (7-9-njy ýyl, 11-14 ýaş)

Kembrij aşaky orta mekdebi 11 ýaşdan 14 ýaş aralygyndaky okuwçylar üçin.Kembrij ýolundan ýaşyna görä öňe barýarka anyk ýoly üpjün edip, okuwçylary biliminiň indiki ädimine taýýarlamaga kömek edýär.

Kembrijiň aşaky orta mekdebini hödürlemek bilen, okuwçylara mekdepde, işde we durmuşda gülläp ösmegine kömek edip, giň we deňagramly bilim berýäris.Iňlis, matematika we ylym ýaly on-dan gowrak dersi saýlamak bilen, döredijiligi, aňlatmany we abadançylygy dürli usullar bilen ösdürmek üçin köp mümkinçilik taparlar.

Okuw meýilnamasyny okuwçylaryň nädip öwrenmegini isleýäris.Okuw meýilnamasy çeýe, şonuň üçin elýeterli dersleriň birleşmesini hödürleýäris we mazmuny okuwçylaryň mazmunyna, medeniýetine we ahlak kadalaryna laýyklaşdyrýarys.

Ikinji okuw meýilnamasy

● Iňlis dili (Iňlis dili 1-nji dil, Iňlis 2-nji dil, Iňlis edebiýaty, EAL)

Matematika

● Global perspektiwaly (Geografiýa, Taryh)

● Fizika

● Himiýa

● Biologiýa

● Bilelikdäki ylym

● STEAM

● Drama

● PE

● Sungat we dizaýn

● IKT

● Hytaý

Baha bermek

Talybyň potensialyny we ösüşini takyk ölçemek okuwy üýtgedip biler we aýry-aýry okuwçylar, olaryň bilim zerurlyklary we mugallymlaryň mugallymçylyk tagallalaryny nirä gönükdirmelidigi barada habarly karar bermäge kömek edip biler.

Okuwçylaryň işine baha bermek we okuwçylara we ene-atalara ösüş barada hasabat bermek üçin Kembrij aşaky orta synag gurluşyny ulanýarys.

Kembrij halkara aşaky orta okuw meýilnamasy21 (1)

Students Okuwçylaryň mümkinçiliklerine we öwrenýän zatlaryna düşüniň.

Similar Şuňa meňzeş ýaşdaky okuwçylara garşy görkeziji.

Students Talyplara gowşak ýerleri gowulaşdyrmak we güýç ugurlarynda öz mümkinçiliklerine ýetmek üçin çäreleri meýilleşdiriň.

The Okuw ýylynyň başynda ýa-da ahyrynda ulanyň.

Synag seslenmesi, okuwçylaryň görkezijilerini aşakdakylara görä ölçýär:

● Okuw meýilnamasynyň çarçuwasy

● mugallymçylyk topary

● tutuş mekdep topary

● öňki ýyl talyplary.

 

Kembrij halkara aşaky orta okuw meýilnamasy21 (2)

  • Öňki:
  • Indiki: