jianqiao_top1
indeks
Locationerleşýän ýerimiz
4-nji Çuangjia ýoly, Jianshazhou, Baýun etraby, Guanç Guangzhouou CIty 510168, Hytaý
Kamilla Eyres

Kamilla Eyres

Ikinji iňlis we edebiýat

Iňlisler

Kamilla BIS-de dördünji ýylyna girýär.Takmynan 25 ýyl mugallymçylyk edýär.Daşary ýurtlarda we Angliýada orta mekdeplerde, başlangyç mekdeplerde we mundan beýläkki bilimlerde mugallymçylyk etdi.Angliýanyň Canterbury uniwersitetinde okady we iňlis dilinde bakalawr derejesini aldy.Soňra Bath uniwersitetinde bilim aldy we orta mekdep derejesinde PGCE mugallymçylyk diplomy üçin 'Görnükli' baýragyna eýe boldy.Kamilla Japanaponiýada, Indoneziýada we Germaniýada işledi we Londonyň Trinit öýünden daşary ýurt / ikinji dil hökmünde iňlis dilini öwretmek diplomy, şeýle hem Angliýanyň Plimut uniwersitetiniň sowatlylygy öwretmek diplomy bar.

Kamilla, ähli çagalara öz mümkinçiliklerine ýetmek üçin sapaklaryň kyn, dürli-dürli we ähmiýetli bolmalydygyna ynanýar.Bilesigelijiligi we garaşsyz pikirlenmegi höweslendirýär, ýöne ilki bilen berk binýady üpjün etmek üçin seresap bolýar.Tanyşdyryş bermek, toparlaýyn işlemek, meseläni çözmek we maksat kesgitlemek ýaly beýleki başarnyklar hem sapaklaryň bir bölegini düzýär.Maksat okuwçylaryň özlerini ynamly duýmagyny we dünýäde öz ýollaryny tapmagyna kömek etmek üçin kärleri we başarnyklary bilen üpjün etmegidir.

Şahsy tejribe

28 ýyllyk mugallymçylyk tejribesi

28 ýyllyk mugallymçylyk tejribesi (2)
28 ýyllyk mugallymçylyk tejribesi (1)

Salam, meniň adym Kamilla.Men 7, 8, 9, 10 we 11-nji ýyllar üçin iňlis dili mugallymy, size özüm hakda azajyk gürrüň bermek üçin.28 ýyl töweregi wagt bäri mugallymçylyk edýärin.Angliýanyň Canterbury uniwersitetinde okadym we iňlis edebiýaty derejesini aldym.Mundan başga-da, mugallymçylyk etmek üçin başga bir uniwersitete gitdim we mugallymlaryň ajaýyp derejesini aldym.

Dürli ýerlerde we dürli ýurtlarda işledim.Şonuň üçin iňlis dilinde ikinji dilde gürleýän çagalaryň ýüzbe-ýüz bolýan meselelerine gaty gowy düşünýärin.Iňlis dilinde daşary ýurt dili hökmünde, şeýle hem okamagy we ýazmagy öwredýän sowatlylygy öwretmek üçin kärlerim bar.Şeýlelik bilen, bu kärleriň hemmesini Londonda, Angliýada, Şotlandiýada, Uelsde, Japanaponiýada 4 ýyl, Indoneziýada 2 ýyl, Germaniýada 2 ýyl we Hytaýda 3 ýyl toplan tejribäm bilen bilelikde jemlemek maňa gowy tejribe berer diýip umyt edýärin. kynçylyklarymyz ýüze çykanda çyzmaly.Şonuň üçin okuwçylar kynçylyk çekýänlerinde, öňki tejribäme gaýdyp gelip, ozal eden işlerimiň çözgütlerini tapyp bilerin.

Şahsy tejribe (1)
Şahsy tejribe (3)
Şahsy tejribe (2)
Şahsy tejribe (4)

Iňlis dilini öwretmegiň pikirleri

Childrenhli çagalar öňe gidip bilerler

Iňlis dilini öwretmegiň pikirleri (3)
Iňlis dilini öwretmegiň pikirleri (4)

Iňlis dilini öwretmek hakda öz pikirlerim barada aýdanymda, aýdyp biljek zatlarym köp.Simpleöne muny ýönekeýleşdirmek üçin pikir edýärin, meniň bir ynamym, ähli çagalara höweslendirme, anyk maksatlar we düşündirişler we dürli meseleler berlende öňe gidip biler.Dürli çagalaryň gyzyklanmalary üpjün ediler ýaly, sapaklary kyn we gyzykly etmäge synanyşýaryn.Menem anyk seslenme berýärin we okuwçylara edil ulalmadyk ýaly seredýärin.Emma, ​​men olara gaty kämillik ýaşyna ýetenlere çemeleşýärin.Şeýle hem, öz işine we başga biriniň işine baha bermek we pikirlenmek bilen garaşsyz bolmagyňy öwrenýärler.Maňa degişli soraglary bermegi öwrenýärler we jogap bermegi öwrenýärler.Menden al-da, biri-biriňe ber.Şeýlelik bilen, 1 okuw ýylynyň ahyryna çenli olaryň köp zat öwrenendigine ynanýaryn we diňe bir maglumat beriş prosesi bolman, eýsem hezil hem boljakdygyna umyt edýärin.

Iňlis dilini öwretmegiň pikirleri (1)
Iňlis dilini öwretmegiň pikirleri (2)

Iş wagty: 16-2022-nji dekabry