jianqiao_top1
indeks
Locationerleşýän ýerimiz
4-nji Çuangjia ýoly, Jianshazhou, Baýun etraby, Guanç Guangzhouou CIty 510168, Hytaý
Daisy Dai

Daisy Dai

Sungat we dizaýn

Hytaýlylar

Deýzi Daý Nýu-Yorkork film akademiýasyny suratçylyk hünäri boýunça gutardy.Amerikan haýyr-sahawat-Menaş erkekler hristian birleşiginde tejribe fotohurnalisti bolup işledi.Bu döwürde onuň eserleri “Los An Angeleseles Taýms” gazetinde peýda boldy.Okuwy gutarandan soň, Golliwudyň Hytaý teleýaýlymynyň habar redaktory we Çikagoda ştatdan daşary fotohurnalist bolup işledi.Daşary işler ministrliginiň öňki metbugat sekretary we häzirki Çikagodaky Hytaýyň Baş konsuly Hong Lei bilen söhbetdeşlik geçirdi we surata düşdi.Deýzi, sungat we dizaýn we kollejlere giriş üçin sungat portfelini taýýarlamak boýunça 5 ýyllyk tejribä eýe.

“Sungaty öwrenmek ynamy, ünsi, höwes we toparlaýyn işi artdyryp biler.Her bir okuwça döredijilik ukyplaryny ösdürmäge, duýgularyny beýan etmäge we zehinini görkezmäge mümkinçilik bermegini isleýärin ".

Şahsy tejribe

Golliwudyň Hytaý teleýaýlymynyň habar redaktory

Salam, hemmeler!Meniň adym Deýzi, men BIS-iň sungat we dizaýn mugallymy.Nýu-Yorkork film akademiýasynda suratçylyk boýunça magistr derejesini tamamladym.Mekdep döwründe dürli film düşüriş toparlary bilen henizem suratçy bolup işleýärdim.

Şahsy tejribe-4 (1)
Şahsy tejribe-4 (2)

Soňra Amerikanyň haýyr-sahawat-ýaş erkekler hristian birleşiginiň tejribe fotohurnalisti bolup işledim we suratlarymyň biri Los Anjeles Taýmsda ulanyldy.

Şahsy tejribe-4 (3)
Şahsy tejribe-4 (4)

Okuwy gutaranymdan soň, Golliwudyň Hytaý teleýaýlymynyň habar redaktory we Çikagoda ştatdan daşary fotohurnalist bolup işledim.Suratçy hökmünde wagtymdan gaty lezzet aldym we ähli tejribäni hezil, höweslendiriji we ýerine ýetiriji tapdym.Görüşimi we hakykata bolan garaýşymy gowulandyrmak üçin aýlanmagy halaýardym.

BIS HALK Hanym Deýzi Kamera sungat döretmek üçin guraldyr (2)
BIS HALK Hanym Deýzi Kamera sungat döretmek üçin guraldyr (1)

Meniň pikirimçe, fotosurat, düşünjeli ideýamyzy has-da ösdürmek üçin ulanylýan sahnany düşündirmek hakda.Kamera diňe sungat döretmek üçin guraldyr.

Çeper görnüşler

Çäklendirmeler ýok

BIS HALK Hanym Deýzi Kamera, Art-4 (1) döretmek üçin guraldyr
BIS HALK Hanym Deýzi Kamera, Art-4 döretmek üçin guraldyr (2)
BIS HALK Hanym Deýzi Kamera, Art-4 döretmek üçin guraldyr (3)

Hytaýda sungat we dizaýn mugallymy hökmünde 6 ýyldan gowrak mugallymçylyk tejribäm bar.Suratkeş we mugallym hökmünde köplenç özümi we okuwçylary çeper eserler döretmek üçin dürli materiallary we reňkleri ulanmagy maslahat berýärin.Häzirki zaman sungatynyň iň möhüm aýratynlygy, hiç hili çäklendirmeleriň ýa-da hakyky kesgitleýji aýratynlyklaryň bolmazlygydyr we orta we stilleriň dürlüligi bilen tapawutlanýar.Surat, gurnama, ýerine ýetiriş sungaty ýaly köp dürli görnüşleri ulanyp, özümi beýan etmek üçin has köp mümkinçilik alýarys.

BIS HALK Hanym Deýzi Kamera, Art-4 döretmek üçin guraldyr (4)
BIS HALK Hanym Deýzi Kamera, Art-4 (5) döretmek üçin guraldyr

Sungaty öwrenmek ynamy, konsentrasiýany, hyjuwy we toparlaýyn işi artdyryp biler.Her bir okuwça döredijilik ukyplaryny ösdürmäge, duýgularyny beýan etmäge we zehinini görkezmäge mümkinçilik bermegini isleýärin.


Iş wagty: 16-2022-nji dekabry