jianqiao_top1
indeks
Locationerleşýän ýerimiz
4-nji Çuangjia ýoly, Jianshazhou, Baýun etraby, Guanç Guangzhouou CIty 510168, Hytaý

Gadyrly ene-atalar,

Gyş ýakynlaşdygyça, çagalaryňyzy seresaplylyk bilen meýilleşdirilen BIS Gyş lagerine gatnaşmaga çagyrýarys, bu ýerde tolgunma we hezil bilen ajaýyp dynç alyş tejribesini dörederis!

dtrfg (2)

BIS gyş lageri üç klasa bölüner: EYFS (Irki ýyllar gaznasynyň basgançagy), başlangyç we orta mekdep, dürli ýaş toparlaryndaky çagalar üçin dürli okuw tejribelerini üpjün edýär, bu sowuk gyşda olary gujurly we güýmenýär.

dtrfg (2)

EYFS gyş lageriniň ilkinji hepdesinde çagalar bagymyzyň mugallymy Piter sapaga ýolbaşçylyk eder.Piter Angliýaly we irki çagalyk biliminde 3 ýyl tejribesi bar.Güýçli Iňlis stili we iňlis dilinde hakyky aksenti bar we çagalara höwesli we aladaly.Piter Bredford uniwersitetini bakalawr derejesi bilen tamamlady.Talyplaryň özüni alyp barşyna ýol görkezmek üçin jemgyýetçilik endiklerini we duýgudaşlygy ulanmaga ökde.

gtuy

EYFS okuw meýilnamasy iňlis dilini, matematika, edebiýat, drama, döredijilik sungaty, emeli intellekt, küýzegärçilik, bedenterbiýe we başgalary öz içine alýar, çagalaryň döredijiligini we bilesigelijiligini höweslendirmek üçin dürli ugurlary öz içine alýar.

Hepdäniň tertibi

dtrfg (3)

FEE

EYFS gyş lageriniň tölegi hepdede 3300 ýuana, goşmaça meýletin nahar tölegi bolsa 200 ýuana / hepdede.Sapak azyndan 6 okuwçy bilen açylar.

Guşlaryň irki derejesi:30-njy noýabrda 23: 59-dan öň hasaba almak üçin 15% arzanladyş.

dtrfg (3)

Başlangyç gyş lagerine CIEO toparynyň iňlis mugallymy Jeýson ýolbaşçylyk eder, 7 ýyl mugallymçylyk tejribesi, şol sanda Hytaýda 2 ýyl.

dtrfg (17)

Jeýson

Iňlisler

Başlangyç mekdep lageriniň öý mugallymy

Mugallymçylyk pelsepäm tebigy eýeçiligi we gyzyklanma gönükdirilen düşünjäni goldaýar. Meniň pikirimçe. Iňlis dilini öwretmek mejburlyga daýanmaýar, bu diňe ýönekeý we ygtybarsyz usul.Diňe ylhama we görkezmä has köp üns bermek we okuwçylaryň ähli tarapdan öwreniş gyzyklanmasyny ösdürmek bilen, okuwçylaryň subýektiw başlangyjy hakykatdanam höweslendirilip bilner.Specificörite okatmak tejribesinde, okuwçylara "süýji" iýmäge rugsat beriň, şonuň üçin öwrenmekde "üstünlik gazanmak" duýgusy hem garaşylmadyk gowy netijelere ýeter.

Tejribäm we mugallymçylyk ideýam bilen ynanýaryn, çagalar synpymda hezil edip öwrenerler, sag boluň.

Okuw meýilnamasynda iňlis dili, bedenterbiýe, aýdym-saz, döredijilik sungaty, drama we futbol bar.Okuwçylaryň gyş lageriniň tejribesini baýlaşdyrmak üçin akademikleri häsiýet terbiýesi bilen birleşdirmegi maksat edinýäris.

Hepdelik tertibi

dtrfg (1)

FEE

Başlangyç gyş lageriniň tölegi hepdede 3600 ýuana, goşmaça meýletin nahar tölegi bolsa 200 ýuana / hepdede.Ene-atalaryň tertibini göz öňünde tutup, çagaňyzyň hepdelik 1800 ýuana / ýarym günlük lagere gatnaşmagyna rugsat berip bilersiňiz, nahar tölegleri aýratyn hasaplanýar.

Guşlaryň irki bahasy:30-njy noýabrda 23: 59-dan öň ýazylyň we 15% arzanladyşdan peýdalanyň , diňe bir günlük sapak üçin.

dtrfg (13)

Orta gyş lagerinde içerki EAL (Iňlis dili goşmaça dil hökmünde) mugallymy Harunyň ýolbaşçylygyndaky IELTS kämilleşdiriş synpy bolar.Aaron, Sun atat-sen uniwersitetinden Ykdysadyýet boýunça bakalawr derejesini, Sidneý uniwersitetinden Biznes boýunça magistr derejesini we Hytaýyň orta mekdebinde iňlis dilini öwretmek şahadatnamasyny alýar.

Gyşky lageriň bu tapgyrynda, Aaron talyplar üçin maksatly IELTS gowulaşdyrmak maksatlaryny üpjün eder, hepdelik baha berişleri geçirer we netijeler barada ene-atalara habar berer.

dtrfg (7)
dtrfg (5)
dtrfg (16)
dtrfg (8)

IELTS bal kämilleşdiriş kurslaryndan başga-da, futbol, ​​aýdym-saz önümçiligi we beýleki sapaklary hödürleýäris, akademiki okuwy talyplar üçin şahsy ösüş bilen birleşdirýän dynç alyş döredýäris.

Hepdelik tertibi

dtrfg (11)

FEE

Orta gyş lageriniň tölegi hepdede 3900 ýuana, goşmaça meýletin nahar tölegi bolsa 200 ýuana / hepdede.Camparym günlük lager tölegi hepdede 2000 ýuana, nahar tölegi aýratyn hasaplanýar.

Guşlaryň irki bahasy:30-njy noýabrda 23: 59-dan öň ýazylyň we 15% arzanladyşdan peýdalanyň , diňe bir günlük sapak üçin.

dtrfg (8)

Bu gyş lagerinde hödürlenýän dürli okuwlar barada has jikme-jik maglumat berilýär:

Döredijilik sungaty

Maddy däl medeni miras hudo .nigi Zhao Weijia we tejribeli çagalar sungat mugallymy Meng Si Hua tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän döredijilik sungat sapaklarymyz okuwçylara ajaýyp döredijilik tejribesini hödürleýär.

dtrfg (16)
dtrfg (15)
dtrfg (9)
dtrfg (12)
dtrfg (7)
dtrfg (4)

Futbol synpy

Futbol programmamyzişjeň Guangdong welaýat toparynyň oýunçysy Mani tarapyndan tälim aldyKolumbiýadan.Tälimçi Mani, okuwçylara iňlis dilinde gürlemek endiklerini ösdürmek bilen bir hatarda futbolyň hezilinden lezzet almaga kömek eder.

dtrfg (11)
dtrfg (9)
dtrfg (19)
dtrfg (20)
dtrfg (14)

Aýdym-saz önümçiligi

Aýdym-saz önümçilik kursuna Sinhaý saz konserwatoriýasynyň ordingazgy sungatynda bilim alan prodýuser we ýazgy inereneri Toni Lau ýolbaşçylyk edýär.Aýdym-saz maşgalasynda dünýä inen kakasy Hytaýda meşhur gitara mugallymy, ejesi Sinhaý konserwatoriýasyndan magistr derejesini alýar.Toni dört ýaşynda deprek çalmaga başlady we on iki ýaşynda gitara we fortepýano öwrendi, köp ýaryşlarda altyn medal gazandy.Bu gyş lagerinde okuwçylara her hepde aýdym-saz eseri çykarmaga ýol görkezer.

dtrfg (4)

Emeli intellekt (AI)

AI kursymyz okuwçylary AI-iň özüne çekiji dünýäsi bilen tanyşdyrýar.Interaktiw we el-ele çäreleri arkaly talyplar AI-iň esasy ýörelgelerini we ulanylyşyny öwrenerler, tehnologiýa bolan gyzyklanmalaryny we döredijiligini artdyrarlar.

dtrfg (10)
dtrfg (6)
dtrfg (5)
dtrfg (13)

Çagalaryň beden taýdan sagdynlygy

Pekin Sport Uniwersitetiniň Uly Çagalaryň Bedenterbiýe şahadatnamasy bolan tälimçi tarapyndan geçirilen bu bedenterbiýe sapagy, çagalaryň aýak güýjüni, utgaşdyrylyşyny we beden gözegçiligini güýçlendirmek üçin gyzykly türgenleşiklere ünsi jemleýär.

dtrfg (12)

Soraglaryňyz bar bolsa ýa-da Gyş lageri barada goşmaça maglumat gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Çagalaryňyz bilen mähirli we manyly gyş lagerini geçirmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

BIS synp otagynda mugt synag çäresi dowam edýär - Spotyňyzy saklamak üçin aşakdaky surata basyň!

BIS şäherçesiniň çäreleri barada has giňişleýin maglumat we maglumat üçin islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Çagaňyzyň ösüş ýoluny siziň bilen paýlaşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!


Iş wagty: Noýabr-24-2023