jianqiao_top1
indeks
Locationerleşýän ýerimiz
4-nji Çuangjia ýoly, Jianshazhou, Baýun etraby, Guanç Guangzhouou CIty 510168, Hytaý
dtrfg (48)

Kimden

Lukas

Futbol tälimçisi

HEREKETDE Arslanlar

Geçen hepde mekdebimizde BIS taryhynda ilkinji dostlukly üçburç futbol ýaryşy geçirildi.

Ionsolbarslarymyz Fransuz GZ mekdebi we YWIES halkara mekdebi bilen ýüzbe-ýüz boldular.

Bu ajaýyp gün boldy, hepdäniň dowamynda atmosfera tolgunma we waka üçin aladalardan doludy.

Topar begenmek üçin tutuş mekdep oýun meýdançasynda boldy we her oýun köp şatlyk bilen ýaşady.

Ionsolbarslarymyz toparda oýnap, topy geçirmäge we köpçülikleýin hereketleri etmäge synanyşyp, meýdançada hemme zady berdiler.Differenceaş tapawudyna garamazdan, oýnumyzy köplenç ulanyp bildik.

Topy paýlaşmak, hyzmatdaşlyga we raýdaşlyga ünsi jemlemek.

YWIES-de gol salan we bizi 2-1 hasabynda ýeňmegi başaran 2 güýçli hüjümçi bardy.

Hekaýa fransuz mekdebine garşy tapawutlydy, bu ýerde ýeňiş we kosmos basyp alyş köpçülikleýin hereketleri bilen utgaşyp, aýratyn akymlar arkaly ýeňiş gazanyp, meýdançada özümizi tanatdyk.BIS ýeňşini 3-0 hasabynda almagy başardy.

Netijeler, çagalar we tutuş mekdep bilen başdan geçiren we paýlaşýan şatlygy üçin ýönekeý bezegdir, topara höweslendirmek we güýç bermek üçin ähli synplar bardy, çagalaryň uzak wagtlap ýadyna düşjek ajaýyp pursatdy.

Oýunlaryň ahyrynda çagalar beýleki mekdepler bilen günortanlyk naharyny paýlaşdylar we ajaýyp günümizi ýapdyk.

Ionsolbarslarymyzy ösdürmegi we ýatdan çykmajak tejribeleri dowam etdirmek üçin şuňa meňzeş has köp çäräni gurnamaga synanyşarys!

Ionsolbarslara git!

dtrfg (5)

Kimden

Suzanna Bonni

EYFS Gomer mugallymy

Bu aýy kabul edişlik synpy, töweregimizdäki adamlaryň durmuşyny we jemgyýetimizdäki rollaryny öwrenmek we gürlemek bilen meşgullandy.

Her işli günüň başynda, ýaňy-ýakynda girizilen söz düzümimizi ulanyp, öz pikirlerimizi hödürleýän synp diskussiýalaryna gatnaşmak üçin ýygnanýarys.Bu, birek-biregi üns bilen diňlemegi we eşidýänlerimize laýyk jogap bermegi öwrenýän gyzykly pursat.Aýdymlar, rifmalar, hekaýalar, oýunlar we köp rol oýnamak we kiçi dünýä arkaly mowzuk bilimlerimizi we söz baýlygymyzy ösdürýäris.

Tegelek wagtymyzdan soň, özbaşdak öwrenmek üçin ýola düşdük.Etmeli meselelerimizi (işlerimiz) goýduk we haçan we nädip we haýsy tertipde etjekdigimizi çözýäris.Bu bize wagt dolandyryşynda tejribe berýär we görkezmeleri ýerine ýetirmek we belli bir wagtda işleri ýerine ýetirmek üçin möhüm ukyp berýär.Şeýlelik bilen, günüň dowamynda öz wagtymyzy dolandyryp, garaşsyz okuwçy bolýarys.

Her hepde garaşylmadyk zat, bu hepde lukmanlar, wetler we şepagat uýalary bolduk.Geljek hepde ýangyn söndürijiler ýa-da polisiýa işgärleri bolup bileris, ýa-da däli ylym synaglaryny geçirýän alymlar ýa-da köpri ýa-da beýik diwar gurýan gurluşyk işgärleri bolup bileris.

Hekaýalarymyzy we hekaýalarymyzy aýtmaga kömek etmek üçin öz rol oýnaýan gahrymanlarymyzy we reklamalarymyzy döretmek we bilelikde işlemek üçin bilelikde işleýäris.Soň oýnanymyzda we öwrenenimizde hekaýalarymyzy oýlap tapýarys, uýgunlaşdyrýarys we gürrüň berýäris.

Rol oýnamagymyz we kiçijik dünýä oýnamagymyz, näme pikir edýändigimize, näme okaýandygymyza ýa-da näme diňleýändigimize düşünişimizi görkezmäge kömek edýär we hekaýalary öz sözlerimiz bilen ulanyp, bu täze ulanyşymyzy tanadyp we güýçlendirip bileris. söz baýlygy.

Çyzuw we ýazuw işimizde takyklygy we aladany görkezýäris we Dojo synpymyza buýsanç bilen işimizi görkezýäris.Fonikamyzy ýerine ýetirip, her gün bilelikde okanymyzda, gün-günden has köp sesleri we sözleri tanap başlaýarys.Sözlerimizi we sözlemlerimizi topar hökmünde garyşdyrmak we bölmek, käbirlerimiziň mundan beýläk utanmazlygymyza kömek edýär, sebäbi hemmämiz işleýän wagtymyz birek-biregi höweslendirýäris.

Soň bolsa günümiziň ahyrynda, döreden amallarymyz hakda söhbetdeşligi düşündirip, döredijiligimizi paýlaşmak üçin ýene bir ýere jemlenýäris we iň esasysy biri-birimiziň üstünliklerimizi belleýäris.

Her kimiň haýsydyr bir zady bar bolsa, gyzykly rol oýnamagymyza kömek etmek üçin, EYFS ulanyp biler öýdýän, indi zerur däl, olary maňa iberiň.

Aly zatlar ...

Söwda etmek üçin sumkalar, sumkalar, sebetler gülkünç şlýapalar we ş.m.Gum oýnamakda hyýaly bişirmek üçin küýzeler we küýzeler, küýzeler we aşhana gap-gaçlary we ş.m. Köne telefonlar, ofis oýnamak üçin klawiaturalar.Syýahat agentlikleri üçin syýahat broşýuralary, kartalar, dürbüler, biz elmydama täze rol oýnamak ideýalaryny we hekaýalary gaýtalamak üçin kiçi dünýä oýun oýnawaçlaryny oýlap tapmaga synanyşýarys.Munuň üçin elmydama peýda taparys.

Ora-da geljekde rol oýnamak üçin bize kömek etmek isleýänler bar bolsa maňa habar beriň.

dtrfg (54)

Kimden

Zanele Nkosi

Başlangyç mekdebiň öý mugallymy

Ine, soňky habar býulletenimizden bäri başdan geçirenlerimiz - 1B ýyl.

Biz okuwçylarymyzyň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge, dürli çärelere gatnaşmaga we toparlaýyn işlemegi talap edýän taslamalary tamamlamaga üns berdik.Bu diňe bir aragatnaşyk endiklerimizi güýçlendirmän, eýsem täsirli topar oýunçylary bolmak ruhuny hem ösdürdi.Möhüm taslamalaryň biri, Global perspektiwalarymyzyň okuw maksatlarynyň bir bölegi bolan täze bir ussatlygy öwrenmek üçin jaý gurmak bilen baglanyşyklydy.Bu wezipe, bilelikdäki we aragatnaşyk ukyplaryny ýokarlandyrmak üçin bir pursat boldy.Bu taslama üçin eserleri ýygnamak üçin bilelikde işleýändiklerini görmek täsir galdyrdy.

Jaý gurmak taslamasyndan başga-da, ýumurtga gaplaryny ulanyp, öz aýakly aýylarymyzy ýasap, döredijilikli işe başladyk.Bu diňe bir täze ussatlygy girizmän, eýsem çeperçilik we surat çekmek ukyplarymyzy ösdürmäge mümkinçilik berdi.

Ylym sapaklarymyz aýratyn tolgundyryjy boldy.Öwrenişimizi açyk howada geçirdik, sapaklarymyza degişli zatlary gözledik we tapdyk.Mundan başga-da, ösümlikleriň suw, ýagtylyk we howa ýaly ýaşamak üçin nämä mätäçdigine düşünmäge kömek eden noýba gögermek taslamamyzy işjeň öwrenýäris.Talyplar ösüşe sabyrsyzlyk bilen garaşýan bu taslama gatnaşdylar.Gögeriş taslamasyna başlanymyzdan bir hepde geçdi, noýba ösümligiň geljegi uly alamatlaryny görkezýär.

Mundan başga-da, gürlemek, okamak we ýazmak üçin möhüm ähmiýete eýe bolan söz sözlerini öwrenip, söz we dil endiklerimizi giňeldýäris.Talyplar, her gün belli bir söz sözlerini tapmak üçin gazet makalalaryny ulanyp, gözümiziň aw awyna işjeň gatnaşdylar.Bu maşk, okuwçylara ýazuw we iňlis dilinde görmek sözleriniň ýygylygyny tanamaga kömek etmek üçin zerurdyr.Writingazmak endiklerinde gazanylan üstünlikler täsirli boldy we bu ugurda dowamly ösüşine şaýat bolýarys.

dtrfg (43)

Kimden

Melissa Jones

Orta mekdebiň öý mugallymy

BIS okuwçylarynyň daşky gurşaw hereketleri we öz-özüňi açmak

Bu aý, orta mekdep okuwçylarynyň global perspektiwaly sapaklarynyň bir bölegi hökmünde BIS-iň ýaşyl taslamalaryny tamamlaýandyklaryny gördi.Köpçülikleýin işlemek we geljekki bilimde we işde ulanjak esasy başarnyklary bolan gözleg we hyzmatdaşlygyň başarnyklaryna üns bermek.

Taslama, mekdebiň häzirki eko dostlugyny öwrenýän 9, 10 we 11-nji ýyl okuwçylary bilen başlandy, mekdebiň töwereginde BIS işgärleri bilen söhbetdeşliklere başlady we anna ýygnagynda wada bermek üçin subutnamalaryny ýygnady.

11-nji ýylyň noýabr aýynda geçirilen ýygnakda öz işlerini wlog görnüşinde görkezýändigini gördük.Mekdepde nirede üýtgeşiklik girizip boljakdygyny anyk kesgitlemek.Youngeraş talyplara ýaşyl ilçi hökmünde gowy görelde görkezmegi wada bermek, şeýle hem beýleki teklipleriň we teklipleriň arasynda elektrik, galyndy we mekdep çeşmelerini ulanmak bilen baglanyşykly bolup biljek üýtgeşmeleri görkezmek.Dokuz ýyl okuwçylary yzlaryna ýetdiler, ýygnakda dilden söz berdiler we üýtgeşiklik etjekdiklerine söz berdiler.On ýyl henizem wadalaryny yglan etmeli, şonuň üçin hemmämiziň sabyrsyzlyk bilen garaşýan zadymyz.Wadalary ýerine ýetirmek bilen birlikde, ýokary synp okuwçylarynyň hemmesi, mekdebe geçirmek isleýän netijeleri we çözgütleri barada jikme-jik hasabat taýýarladylar.

Bu aralykda, 7-nji ýyl özleri we güýçleri, gowşak taraplary we geljekdäki karýera islegleri barada has köp maglumat alyp, “näme üçin işlemeli” modulynyň üstünde işleýär.Öňümizdäki birnäçe hepdäniň dowamynda adamlaryň näme üçin tölegli we tölenmedik iş bilen meşgullanýandyklaryny anyklamak üçin işgärler, maşgala agzalary we jemgyýetdäki şahsyýetler bilen anketalary tamamlaýandyklaryny görersiňiz, şonuň üçin gözläň.Deňeşdirilende 8-nji ýyl global perspektiwalar üçin şahsy şahsyýeti öwrenýär.Olara sosial, daşky gurşaw we maşgala nukdaýnazaryndan täsir edýän zady kesgitlemek.Miras, ady we häzirem ýasalýan aýratynlyklary esasynda abstrakt öz-portret döretmek maksady.

Geçen hepde ähli okuwçylaryň hemmesiniň gaty öwrenen bahalandyrmalary bilen meşgullanýandygyny gördi, şonuň üçin bu hepde häzirki taslamalaryny dowam etdirmäge tolgunýarlar.Dokuz, on we on bir ýyl saglyk we abadançylyk bilen gyzyklanyp başlarlar, kesellere we olaryň jemgyýetlerinde ýaýramagyna, milli we dünýä derejesinde seredip başlarlar.

dtrfg (51)

Kimden

Mary Ma

Hytaý koordinatory

Gyş başlansoň, potensialy çaklamak

"Lightagyş ýaganda, sowuk aýazsyz ösýär, howlydaky ýapraklar ýarym ýaşyl we sary bolýar."Gyşyň başlanmagy bilen, talyplar we mugallymlar sowuklyga garşy berk durýarlar, tutanýerli syýahatymyzda ajaýyp zatlaryň hemmesini ýakýarlar.

Youngeraş okuwçylaryň “Gün altyn ýaly meýdanlara we daglara dökülýär ...” diýen açyk seslerini diňläň. Gowy ýazylan öý işlerine we reňkli, manyly goşgulara we suratlara serediň.Recentlyaňy-ýakynda talyplar täze dostlaryň daşky görnüşlerini, sözlerini, hereketlerini we sözlerini, şol sanda hoşniýetliligini we toparlaýyn işini suratlandyryp başladylar.Güýçli sport ýaryşlary barada hem ýazýarlar.Garry talyplar, dört sany e-poçta bilen iberilen çekişmede, mekdebiň goldawçylaryny maksat edinip, gorkuzmagyň garşysyna biragyzdan çykyş edýärler.Jenap Han Şaogongyň "Her ýerdäki jogaplar" -ny okap, adamlar bilen tebigatyň arasyndaky sazlaşygy işjeň ösdürýärler."Youthaşlar durmuşy" barada pikir alşylanda, basyşa gönüden-göni garşy durmagy, stressi oňyn azaltmagy we sagdyn ýaşamagy maslahat berýärler.

Gyş başlansoň, hytaý dilini öwrenmekdäki asuda ösüş biziň çäksiz mümkinçiliklerimizi görkezýär.

BIS synp otagynda mugt synag çäresi dowam edýär - Spotyňyzy saklamak üçin aşakdaky surata basyň!

BIS şäherçesiniň çäreleri barada has giňişleýin maglumat we maglumat üçin islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Çagaňyzyň ösüş ýoluny siziň bilen paýlaşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!


Iş wagty: Noýabr-24-2023